Dataskydd

Nedan följer Growth Corner Oy:s beskrivning och policy gällande dataskydd. 

”Gäller Growth Corners nuvarande och potentiella kunder.”

Våra kunder och potentiella kunders integritet

Growth Corner tillhandahåller digitala marknadsföringstjänster och tillhandahållandet av denna typ av tjänster till företag skulle försvåra eller inte vara möjligt utan behandling av personuppgifter. Vi behandlar framför allt kontaktuppgifter för kontakt-personer och övriga utsedda ansvarspersoner i våra kundföretag. Vilket också gäller potentiella kunder. Med personuppgifter anses alla uppgifter som kan anknytas till en identifierad eller identifierbar person. Exempel på personuppgifter är bland annat namn, e-postadress och personbeteckning. 


Growth Corner behandlar personuppgifter som står i anslutning till nuvarande kunder, potentiella kunder, i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning och lagstiftning. Denna dataskyddsbeskrivning kan komma att uppdateras i samband med utvecklingen av vår verksamhet eller när det sker förändringar i lagstiftning.
Vid tillhandahållandet av våra marknadsföringstjänster till företag handhar vi ofta rollen som personuppgiftsbiträde för våra kunder. Därför finns det även behov att läsa våra kunder egna principer för behandling av personuppgfter. Vi behandlar kundens personuppgifter i förmån för kunden när det finns ett giltigt avtal mellan Growth Corner och kunden i fråga

Personuppgiftsansvarig

Vid behandling av personuppgifter är Growth Corner Oy (eller nedan också benämnt ”vi”) personuppgiftsansvarig, se närmare uppgifter nedan:

Growth Corner Oy
FO-nummer: 3152567-8
Fredsgatan 40 Bst. 7
65100 Vasa
www.growthcorner.fi
E-post: [email protected]
Telefon: +358 40 413 7970


Vid ärenden som innefattar dataskydd och kundregister tillhandahålls av Dennis Nygård, som även agerar som Growth Corners dataskyddsombud.

Vad är Growth Corners ändamål gällande insamling av personuppgifter? På vilka grunder samlas personuppgifter in?

Personuppgifterna samlas in, lagras och behandlas enligt förutbestämda ändamål. Lagrandet och behandlandet av personuppgifterna utgår alltid från gällande lagstiftning. Nedan specifieras användningsmålet gällande personuppgifterna:

 1. Leverans av marknadsföringstjänster till företag. Personuppgifter samlas in för att kunna uppfylla och leverera tjänster som ingåtts i ett tjänsteavtal mellan kund och Growth Corner. Ändamålet för personuppgifterna är för utförande av projekt, fakturering, reklamation och behandling av respons. De lagliga grunderna som dessa personuppgifter samlas in på är för beredning och utförande av avtal samt berättigat intresse.
 2. Marknadsföring och kommunikation riktade till våra kunder och potentiella kunder. Våra kunders och potentiella kunders personuppgifter kan komma att behandlas vid digital marknadsföring, e-postmarknadsföring och marknadsföring i sociala medier. Ändmålet för insamlingen och behandlingen av personuppgifterna är för att rikta meddelanden till våra kunder samt vid letandet av nya potentiella kunder. Personen i fråga har även rätt att förbjuda direktmarknadsföringen som har riktats mot honom eller henne. Samtycke till direktmarknadsföring kan ske bland annat genom godkännande av prenumerationer, t.ex. nyhetsbrev. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse.
 3. Utvecklande av affärsverksamhet.Personuppgifter kan kommas att behandlas för att kunna utveckla vår verksamhet gällande våra marknadsföringstjänster riktade till företag. Den lagliga grunden för detta ändåmål är vårt berättigade intresse.
 4. Lagstadgade skyldigheter.För att kunna uppfylla lagstadgade skyldigheter, så som beskattning och bokföring, samlas och behandlas även personuppgifter.

 

Utifrån vilka källor samlar Growth Corner in personuppgifterna?

Nuvarande kunder och potentiella kunder

Personuppgifter som samlas in gällande våra kundern och potenteilla kunder samlas till stor del av personerna själva. Insamlandet av personuppgifter gällande nya potentiella kunder sker huvudsakligen ifrån LinkedIn och företagswebbplatser. En annan betydande källa för insamling av personuppgifter för nya potentiella kunder är våra kontaktformulär på våran webbplats. Vid användning av vår webbplats samlas även personuppgifter in genom Google Analytics.

Gällande kunder omfattas insamlingen av personuppgifter oftast följande:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Titel
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn, kontaktuppgifter tilll företaget, övriga uppgifter och FO-nummer
 • Kundens kontaktperson hos Growth Corner
 • Kundrelationsnivå och kundrelationslivscykel
 • Kundens s.k. ”köppersonlighet”
 • Språk
 • Grunder för insamling och behandling av personuppgifter (tjänsteavtal, samtycke och berättigat intresse)
 • Anteckningar från telefonsamtal, möten, Growth Corners övriga uppgifter
 • Samtal- och mötesuppgifter (tidpunkt och anteckningar om vad som diskuterats)
 • Försäljningshistorik
 • E-postkonversation
 • Samtycke eller förbud till marknadsföring

Vem på Growth Corner behandlar dina personuppgifter? Lämnar Growth Corner personuppgifterna ut till andra utomstående parter?

Behandling av personuppgifter kan komma att läggas ut, vi använder bland annat molnbaserade tjänster för behandling och lagring av personuppgifter. Detta innebär att en stor del av personuppgifter finns i ett elektroniskt format. Underleverantörer används vid behandling av personuppgifter i följande situationer:

 • Molnlagring
 • Automatiserad marknadsföring
 • Ekonomiförvaltning
 • E-postmarknadsföring
 • Projektledning/hantering

När vi använder oss av tjänsteleverantörer ser vi alltid till att konfidentialiteten för personuppgifterna är tryggad. Vi ser även till att personuppgifterna behandlas enligt rådande lagstiftning och att uppgifterna endast behandlas för våra ändamål.

Ifall en myndighet eller domstol kräver kan vi överlåta personuppgifterna. Personuppgifter kan även komma överlåtas ifall Growth Corner blir föremål för företagsförvärv eller förvärning av verksamhet.

Överförs personuppgifterna av Growth Corner utanför EU?

I regel lämnas inga personuppgifter utanför EU. Eftersom vi använder tjänsteleverantörer för lagring och behandling av personuppgifter i molnbaserade tjänster, vilket kan innbeära att en del av dessa tjänster och företag är belägna utanför EU. Google och Mailchimp är exempel på tjänsteleverantörer som vi använder oss, som befinner sig utanför EU. För att säkerhetsställa konfidentialiteten för personuppgifterna använder vi oss advekvata skyddsmetoder som nämns i befintlig lagstiftning.

 • Överföring av personuppgifter enligt EU-kommissionen till ett land med adekvat skyddsnivå.
 • Överföring av personuppgifter till ett EU-US Privacy Shield-certifierat företag (mottagare befinner sig i USA)
 • Överföring av personuppgifter enligt EU:s modellklausuler.

Hur längre lagras personuppgifterna av Growth Corner?

Personuppgifterna lagras inte längre än vad som anses nödvändigt enligt lagstiftning eller med tanke på personuppgifterna ändåmål. Perioden för lagring av personuppgifterna kan variera beroende på användningsändamål, situationer eller annan laglig behandlingsgrund. När en person avbryter sitt samtycke eller på begäran av personen kan uppgifterna raderas. Personuppgifterna kan även raderas när ett avtal upphör eller ifall personuppgifterna anses vara felaktiga eller föråldrade. Lagringstiden kan även variera av lagstiftning och krav av myndigheter. Våra principer är att varje år uppdatera och/eller radera felaktiga och föråldrade personuppgifter.

Hur skyddas och lagras personuppgifterna av Growth Corner?

Personuppgifterna skyddas enligt uppsatta standarder inom branschen som Growth Corner verkar i. Till en uteslutande del lagras personuppgifterna i elektronisk form. Personuppgifterna behandlas alltid konfidentiellt, vilket innebär att personuppgifterna inte lämnas ut allmänt, säljs eller hyrs vidare för olika marknadsföringsändamål.

Är det obligatoriskt att ge personuppgifter till Growth Corner?

En uteslutande del av personuppgifterna ges frivilligt till Growth Corner, vilket främst är potentiella kunders personuppgifter. I följande situation där ett avtal skall ingås mellan Growth Corner och kund, är det obligatoriskt att ge personuppgifter. Detta görs för att kunna säkerhetsställa att personen i fråga har befogenheter att ingå avtal på företagets vägnar. Obligatoriska personuppgifter behövs även för att Growth Corner skall kunna säkerhetsställa att alla förpliktselser under avtalet uppfylls samt att Growth Corners rättigheter uppfylls. 

Används cookies på Growth Corners webbplats? Vad är cookies?

Cookies används på Growth Corners webbplats. Detta görs för att kunna ge en bättre användarupplevlse för besökare av webbplatsen. Cookies är kort förklarat små textfiler som sparas i användarens webbläsare när du besöker en webbplats. Användningen av cookies kan godkännas eller blockeras av användaren under inställningarna i webbläsaren. Vid blockering av cookies kan det förekomma en begränsad åtkomst till vissa delar av Growth Corners webbplats. Cookies används av Growth Corner för att kunna analysera användningen av webbplats och samt för att göra riktad marknadsföring. Cookies används även för att kunna utveckla Growth Corner tjänster.

Hur ser dina rättigheter och möjligheter gällande dina personuppgifter?

Återkallning av samtycke och medgivande

Samtycke kan återkallas när behandling av personuppgifter har gjorts på basis av medgivande och samtycke. Ifall du önskar att återkalla ditt samtycke kan du kontakta Growth Corners dataskyddsombud.

Tillgång och begäran om kontroll av personuppgifterna

Du innehar rätten att få information om hur dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas av Growh Corner. Du innehar även rätten att få information om grunderna till behandlingen av personuppgifterna.

Rätten att få felaktiga, föråldrade och ofullständiga personuppgifter rättade

Du innehar rätten att begära Growth Corner att rätta felaktiga, föråldrade eller ofullständiga personuppgifter.

Rätten att förbjuda direktmarknadsföring

Du innehar rätten att förbjuda direktmarknadsföring fastän vi inte behandlar dina personuppgifter. För att förbjuda direktmarknadsföring kontakta Growth Corners dataskyddsombud.

Rätten att begränsa behandling av personuppgifter

Du innehar rätten att i vissa situationer att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätten till dataportabilitet

Ifall behandlingen av dina personuppgifter sker via samtycke eller för att kunna uppfylla ett avtal som ingåtts, då innehar du rätten av få dina personuppgifter utlämnade i ett elektroniskt format, i syfte av att överföra personuppgifterna till en anna tjänsteleverantör.

Hur kan du som person utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter?

Ovanstående rättigheter kan utövas genom att kontakta Growth Corners dataskyddsombud. Vid kontakt gällande utövande av rättigheter behöver du kunna uppvisa din identitet, exempelvis genom kopia av legimitation. Vi uppvisande av legimitation skall du täcka över personuppgifter som inte behövs av Growth Corner. Ifall behandlingen av personuppgifter anses strida mot eventuella lagstiftningar bör du kontakta och ange klagomål till dataombudsmannen.

Uppdateras denna dataskyddsbeskrivning?

Dataskyddsbeskrivningen kan komma uppdateras vid utveckling av vår affärsverksamhet eller när lagstiftning förändras. Förändringarna gällande denna dataskyddsbeskrivning träds i kraft genast när den uppdaterade versionen publiceras.